Zavoláme Vám späť On-line dopyt

Obchodné podmienky spoločnosti Danielson s.r.o. zo dňa 28. 1. 2013

1. Predmet a pôsobnosť obchodných podmienok
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Danielson s.r.o., IČ 27430529, so sídlom Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, zapísanej v obchodnom registri, ktorý vedie Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 112300 (ďalej iba „spoločnosť Danielson“) a ich zákazníkov a ďalej postup uzatvárania zmluvy so zákazníkom.
1.2 Podmienky sú v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“) súčasťou obsahu zmlúv uzatváraných spoločnosťou Danielson v prípadoch, kedy sa záväzkový vzťah riadi obchodným zákonníkom a zákazník mal možnosť sa pred uzatvorením zmluvy oboznámiť s týmito Podmienkami, a to buď na webových stránkach spoločnosti Danielson (internetová doména http://www.danielson.cz; ďalej iba „webové stránky spoločnosti Danielson“), v internetovom obchode spoločnosti Danielson na internetovej adrese www.danielson-vision.eu (ďalej iba „internetový obchod“) alebo ich zaslaním spoločnosťou Danielson spolu s ponukou (ponukovým listom). Obsah zmluvy tvorí zákazníkom akceptovaná ponuka spoločnosti Danielson (alebo objednávka zákazníka urobená prostredníctvom internetového obchodu a akceptovaná spoločnosťou Danielson) a obchodné podmienky. Ak spoločnosť Danielson uzatvorila so zákazníkom rámcovú zmluvu, tvorí obsah konkrétnej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo tiež dojednanie rámcovej zmluvy.
1.3 V prípade rozporu ustanovení týchto Podmienok a ustanovení kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo má prednosť ustanovenie kúpnej zmlouvy, príp. zmluvy o dielo. V prípade rozporu ustanovení týchto Podmienok a ustanovení rámcovej zmluvy, má prednosť ustanovenie rámcovej zmluvy. V prípade rozporu ustanovení rámcovej smluvy a ustanovení konkrétnej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, má prednosť ustanovenie konkrétnej kúpnej zmluvy, príp. zmluvy o dielo.
1.4 Za zákazníka sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje veľkoobchod s textilom, alebo internetový obchod s textilom, alebo vykonáva ekonomickú činnosť označenú za použitia NACE (Nomenclaturegénérale des Activitéséconomiquesdans les CommunautésEuropéennes) niektorým z kódov 130000, 140000, 15000, 180000 730000, 46.41, 46.42,46.42.1 alebo 46.42.2 s ktorou spoločnosť Danielson uzatvára zmluvu, ktorej predmetom je dodanie zákazkového textilu(kúpna zmluva; zákazník je kupujúcim) alebo prevedenie potlače, výšivky, sublimácia, alebo aplikácia potlače na textil zákazníka (zmluva o dielo; zákazník je objednávateľom).
1.5 Za zákazníka sa považuje aj Slovenská republika, územný samosprávny celok (obec, kraj) alebo iný verejný obstarávateľ podľa § 2 zákona č 137/2006 Z. z., O verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, ako napr štátna príspevková organizácia alebo príspevková organizácia, v ktorej funkciu zriaďovateľa vykonáva územný samosprávny celok, ak spoločnosť Danielson s takou osobou uzatvára zmluvu, ktorej predmetom je dodanie zákazkového textilu, alebo prevedenie potlače, výšivky, sublimácia, alebo aplikácia potlače na textil zákazníka.
2. Uzatvorenie zmluvy
2.1 Zmluva medzi spoločnosťou Danielson a zákazníkom je uzatvorená akceptáciou ponuky (ponukového listu) zákazníkom. Ak podá zákazník objednávku prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Danielson, je zmluva uzatvorená akceptáciou objednávky spoločnosťou Danielson (akceptáciou objednávky sa nerozumie iba potvrdenie internetového obchodu o tom, že objednávka bola urobená).
2.2 Zákazník sa môže obrátiť na spoločnosť Danielson osobne, e-mailom, poštou alebo faxom so svojím dopytom na predloženie ponuky (ponukového listu). Dopyt musí obsahovať:
 
a) kontaktné údaje zákazníka (meno a priezvisko alebo názov, identifikačné číslo osoby, miesto podnikania, sídlo alebo bydlisko);
b) grafické podklady;
c) termín zhotovenia;
d) spôsob balenia;
e) objem zákazky;
f) u objednania tovaru: veľkosť, počty, farebnosť;
g) spôsob dopravy tovaru;
h) uprednostnený spôsob zaslania ponuky a spôsob, akým zákazník potvrdí akceptáciu ponuky (e-mailom, poštou alebo faxom).
2.3 Grafické podklady podľa odseku 2.2 písm. b) môžu byť dodané
 
a) v elektronickej podobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 12 alebo inej, odsúhlasenej spoločnosťou Danielson;
b) ako vzorka trička;
c) vytlačené na papieri.
2.4 Ak poskytujú údaje obsiahnuté v dopyte zákazníka dostatok informácií pre spracovanie ponuky, zašle spoločnosť Danielson zákazníkovi ponuku vo forme ponukového listu. Ponuka môže byť zákazníkovi zaslaná e-mailom, poštou alebo faxom. Súčasťou ponuky musí byť upozornenie, že sa zmluva riadi týmito Podmienkami. Spoločnosť Danielson je ponukou viazaná po dobu štrnástich dní odo dňa jej odoslania zákazníkovi, ak nie je v ponuke stanovené inak.
2.5 Ak súhlasí zákazník s ponukou, potvrdí jej prijatie (akceptáciu) spoločnosti Danielson e-mailom, poštou alebo faxom. Doručením akceptácie spoločnosti Danielson je uzatvorená zmluva.
2.6 Ak je akceptácia ponuky doručená spoločnosti Danielson do 13:00 hod. pracovného dňa, je rovnaký deň zaevidovaná do informačného systému spoločnosti Danielson (ďalej len „informačný systém“). Ak je akceptácia ponuky doručená spoločnosti Danielson po 13:00 hod. pracovného dňa alebo v iný ako pracovný deň, je zaevidovaná do informačného systému nasledujúci pracovný deň. O zaevidovaní do informačného systému je zákazník vyrozumený.
2.7 Spoločnosť Danielson prevádzkuje internetový obchod. Zákazník, ktorému spoločnosť Danielson zriadila užívateľský účet, môže objednať tovar prostredníctvom internetového obchodu. Odlišne od odseku 2.1 veta prvá a odsekov 2.2 až 2.6 k uzatvoreniu zmluvy nedochádza akceptáciou ponuky zákazníkom, ale akceptáciou objednávky spoločnosťou Danielson.
3. Dodacia lehota
3.1 Lehota pre dodanie zákazkového textilu alebo prevedenia potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil zákazníka (ďalej len „dodacia lehota“) je obsiahnutá v ponuke spoločnosti Danielson.
3.2 Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak v tejto lehote
 
a) je tovar pripravený pre prevzatie zákazníkom v prevádzke spoločnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, Žatec 438 01 alebo po dohode so zákazníkom v inej prevádzke spoločnosti Danielson a zákazník je o tejto skutočnosti vyrozumený;
b) je tovar odovzdaný zákazníkovi na mieste určenom zákazníkom alebo tovar nemôže byť zákazníkovi na takom mieste odovzdaný pre nedostatok súčinnosti zákazníka, ak je doprava tovaru vykonávaná spoločnosťou Danielson podľa odseku 7.2;
c) je tovar odovzdaný k preprave, ak je doprava zabezpečovaná prepravnou službou podľa odseku 7.3.
3.3 Spoločnosť Danielson prestáva byť viazaná povinnosťou dodržať dodaciu lehotu (splniť zákazku v dodacej lehote) v týchto prípadoch:
 
a) zákazník neuhradí v stanovenej lehote zálohovú faktúru;
b) zákazník sa nevyjadrí ku korektúre v lehote podľa odseku 6.3;
c) zákazník sa nevyjadrí ku vyvzorovanému výrobku do troch hodín po uplynutí lehoty podľa odseku 6.9; vyvzorovaným výrobkom sa rozumie výrobok zhotovený podľa parametrov výrobku obsiahnutých v akceptovanej objednávke pre odsúhlasenie zákazníkom;
d) zákazník sa nevyjadrí ku vyvzorovanému výrobku v lehote podľa odseku 6.11 alebo 6.12;
e) zákazník nedodal tovar ku zhotoveniu diela v stanovenej lehote (napr. nedodal tovar k dekorácii);
f) zákazník nedodal podklady potrebné pre realizáciu zákazky v stanovenej lehote;
g) zákazník neposkytol spoločnosti Danielson inú súčinnosť nevyhnutnú pre splnenie jej povinností;
h) zákazník je v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažitého záväzku voči spoločnosti Danielson;
i) nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle § 374 obchodného zákonníka;
j) na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný pre splnenie zákazky;
k) v iných prípadoch stanovených týmito Podmienkami.
3.4 Spoločnosť Danielson je povinná bez zbytočného odkladu informovať zákazníka o tom, že nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť [odsek 3.3 písm. i)] alebo že na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný pre splnenie zákazky [odsek 3.3 písm. j)].
3.5 Nová dodacia lehota začne bežať po odpadnutí prekážky uvedenej v odseku 3.3.
3.6 Ak je spoločnosť Danielson v omeškaní so splnením zákazky v dodacej lehote, je povinná zaplatiť zákazníkovi na jeho výzvu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny podľa odseku 4.1 za každý deň omeškania.
4. Cena
4.1 Cena za dodanie zákazkového textilu (kúpna cena) alebo prevedenie potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil zákazníka (cena za dielo) môže byť určená
 
a) na základe platného cenníka spoločnosti Danielson;
b) na základe obsahu rámcovej zmluvy;
c) zvláštnou dohodou spoločnosti Danielson a zákazníka.
4.2 Cena podľa odseku 4.1 je uvedená v ponuke spoločnosti Danielson adresovanej zákazníkovi a nezahŕňa
 
a) náklady na balenie tovaru; náklady na balenie sa určia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka na balenie tovaru a ich výška bude so zákazníkom dohodnutá spoločne s dohodou o spôsobe balenia tovaru;
b) náklady na prepravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v týchto podmienkach stanovené inak.
4.3 K cenám podľa odseku 4.1 a nákladom podľa ods. 4.2 písm. a) a b) sa pripočítava daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej právnymi predpismi ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
5. Splatnosť
5.1 Splatnosť daňových dokladov vystavených spoločnosťou Danielson je štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia. Splatnosť zálohových faktúr vystavených spoločnosťou Danielson je tri (3) dni odo dňa vystavenia. O zmenu splatnosti môže zákazník požiadať zaslaním e-mailu na adresu: „office@danielson.cz“. Spoločnosť Danielson nie je povinná žiadosti vyhovieť.
5.2 Cenu podľa odseku 4.1 a náklady podľa ods. 4.2 písm. a) a b) je možné zaplatiť
 
a) v hotovosti,
b) bankovým prevodom,
c) na dobierku, ak je predmetom zákazky prevedenie potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil zákazníka.
5.3 U nových zákazníkov spoločnosť Danielson vyžaduje zaplatenie zálohy pred zahájením vykonávania potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače. Výška zálohy je uvedená v ponuke podľa odseku 2.4.
5.4 Po riadnom zaplatení ceny podľa odseku 4.1, príp. nákladov podľa ods. 4.2 písm. a) a b), u troch zákaziek, môže spoločnosť Danielson u ďalších zákaziek dojednať zaplatenie ceny a nákladov po prevzatí tovaru; zákazníkovi však nevzniká nárok požadovať, aby bola dojednaná splatnosť po prevzatí tovaru.
5.5 Ak je zákazník v omeškaní so zaplatením ceny podľa odseku 4.1 alebo nákladov podľa ods. 4.2 písm. a) alebo b), je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti Danielson zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5.6 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka až zaplatením celej ceny podľa odseku 4.1 a nákladov podľa ods. 4.2 písm. a) a b).
5.7 Zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku oproti pohľadávke spoločnosti Danielson alebo postúpiť svoju pohľadávku voči spoločnosti Danielson na tretiu osobu.
5.8 V prípade omeškania zákazníka so zaplatením ceny podľa odseku 4.1 alebo nákladov podľa ods. 4.2 písm. a) alebo b) dlhšie ako desať dní odo dňa splatnosti daňového dokladu alebo zálohovej faktúry, je spoločnosť Danielson oprávnená od zmluvy odstúpiť.
5.9 V prípade omeškania zákazníka so zaplatením akéhokoľvek peňažitého záväzku voči spoločnosti Danielson je spoločnosť Danielson oprávnená pozastaviť všetky dodávky zákazníkovi, a to až do vyrovnania všetkých záväzkov zákazníka voči spoločnosti Danielson. Také pozastavenie dodávok sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany spoločnosti Danielson.
6. Korektúra a vyvzorovaný výrobok
6.1 Korektúrou sa rozumie grafický návrh prevedenia potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil, ktorý zahŕňa veľkosť, množstvo, farebnosť a spôsob technológie (potlač, výšivka alebo sublimácia). Korektúru môže dodať spoločnosti Danielson zákazník alebo môže byť korektúra vypracovaná spoločnosťou Danielson. Ak neuvedie zákazník najneskôr pri akceptácii ponuky podľa odseku 2.5, že dodá korektúru on, pripraví korektúru spoločnosť Danielson; to neplatí, ak sa dohodne spoločnosť Danielson a zákazník inak. Za prípravu korektúry náleží spoločnosti Danielson odmena, na ktorej výške sa spoločnosť Danielson a zákazník dohodnú.
6.2 Ak pripravuje korektúru spoločnosť Danielson, je zaslaná klientovi e-mailom do 24 (slovami: dvadsiatich štyroch) hodín po zaevidovaní akceptovanej ponuky do informačného systému podľa odseku 2.6 a poskytnutí všetkých údajov pre prípravu korektúry zákazníkom, vr. prípadných fyzických vzoriek, ak sú pre prípravu korektúry potrebné.
6.3 Zákazník je povinný sa ku korektúre vyjadriť do 24 hodín od jej doručenia. Bez odsúhlasenia korektúry zákazníkom nie je možné pristúpiť k vykonávaniu potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil. Ak sa nevyjadrí zákazník ku korektúre v lehote podľa vety prvej, zaniká jeho právo, aby zákazka bola vykonaná v dodacej lehote.
6.4 Ak má zákazník k prvej korektúre výhrady a nasledujúca (druhá) korektúra zaslaná spoločnosťou Danielson zákazníkovi je už zákazníkom odsúhlasená, predlžuje sa dodacia lehota o dobu od uplynutia lehoty pre vyjadrenie k prvej korektúre podľa ods. 6.3 vety prvej do odsúhlasenia korektúry zákazníkom. Ak má zákazník výhrady k prvej korektúre a ku druhej korektúre, zaniká právo zákazníka, aby zákazka bola vykonaná v dodacej lehote. V závislosti na okamžiku odsúhlasenia korektúry zákazníkom dohodne spoločnosť Danielson so zákazníkom novú dodaciu lehotu.
6.5 Po príprave korektúry môže byť pripravený vyvzorovaný výrobok. Vyvzorovaný výrobok sa pripravuje vtedy, ak sa dohodne na tom spoločnosť Danielson a zákazník. Prípravou vyvzorovaného výrobku sa rozumie prevedenie potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na jeden kus textilu.
6.6 Spoločnosť Danielson dohodne so zákazníkom, či mu bude zaslaný vyvzorovaný výrobok (t.j. vlastný textil) zásielkovou službou alebo naskenovaný alebo vyfotený vyvzorovaný výrobok e-mailom alebo faxom.
6.7 V prípade zaslania vyvzorovaného výrobku zásielkovou službou bude zákazník e-mailom vyrozumený o odovzdaní vyvzorovaného výrobku zásielkovej službe.
6.8 V prípade zaslania naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku e-mailom alebo faxom dohodne spoločnosť Danielson so zákazníkom termín (deň a hodinu) zaslania naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku. O zaslaní naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku bude zákazník vyrozumený telefonicky na ním oznámenom telefónnom čísle, ak ho bude možné na tomto telefónnom čísle zastihnúť v termíne zaslania naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku.
6.9 Ak zahŕňa realizácia zákazky prevedenie potlače a ak je zákazníkovi zaslaný naskenovaný alebo vyfotený vyvzorovaný výrobok e-mailom alebo faxom, je zákazník povinný sa k vyvzorovanému výrobku vyjadriť do tridsiatich (30) minút od obdržania e-mailu alebo faxu. Ak bol zákazník zastihnutý na oznámenom telefónnom čísle podľa ods. 6.8 vety druhej, je povinný sa k vyvzorovanému výrobku vyjadriť do tridsiatich (30) minút od telefonického vyrozumenia.
6.10 Ak sa zákazník nevyjadrí v lehote podľa odseku 6.9, je povinný zaplatiť spoločnosti Danielson vzniknuté viacejnáklady výroby, pretože do odsúhlasenia vyvzorovaného výrobku zákazníkom je blokovaná strojová kapacita spoločnosti Danielson. Pri omeškaní zákazníka dlhšom ako tri hodiny zaniká právo zákazníka, aby bola zákazka vykonaná v dodacej lehote, a spoločnosť Danielson dohodne so zákazníkom nový termín zaslania naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku postupom podľa odsekov 6.8 a 6.9.
6.11 Ak nezahŕňa realizácia zákazky prevedenie potlače a ak je zákazníkovi zaslaný naskenovaný alebo vyfotený vyvzorovaný výrobok e-mailom alebo faxom, je zákazník povinný sa k vyvzorovanému výrobku vyjadriť do 24 (slovami: dvadsiatich štyroch) hodín od obdržania e-mailu alebo faxu. Ak sa nevyjadrí zákazník v tejto lehote, zaniká právo zákazníka, aby bola zákazka vykonaná v dodacej lehote, a spoločnosť Danielson dohodne so zákazníkom nový termín zaslania naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku.
6.12 Ak je zákazníkovi zaslaný vyvzorovaný výrobok zásielkovou službou, je zákazník povinný sa k vyvzorovanému výrobku vyjadriť do 24 (slovami: dvadsiatich štyroch) hodín od jeho doručenia. Ak sa nevyjadrí zákazník v tejto lehote, zaniká právo zákazníka, aby bola zákazka vykonaná v dodacej lehote, a spoločnosť Danielson dohodne so zákazníkom novú dodaciu lehotu.
6.13 Bez odsúhlasenia vyvzorovaného výrobku alebo naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku zákazníkom nie je možné pristúpiť k vykonaniu potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil u dohodnutého rozsahu zákazky (množstvo textilu).
6.14 Pretože výhrada zákazníka k vyvzorovanému výrobku alebo naskenovanému alebo vyfotenému vyvzorovanému výrobku znamená zmenu požiadaviek zákazníka oproti odsúhlasenej korektúre, zaniká zákazníkovi v okamžiku doručenia výhrady zákazníka k vyvzorovanému výrobku alebo naskenovanému alebo vyfotenému vyvzorovanému výrobku spoločnosti Danielson právo zákazníka, aby bola zákazka vakonaná v dodacej lehote, a spoločnosť Danielson dohodne so zákazníkom novú dodaciu lehotu. Z rovnakého dôvodu (požiadavka zákazníka na zmenu oproti odsúhlasenej korektúre), bude ďalšia zmena (nová korektúra, nový vyvzorovaný výrobok) spoplatnená podľa stanoveného cenníka.
6.15 Ak zahŕňa zákazka niečo iného ako iba potlač, výšivku, sublimáciu alebo aplikáciu potlače, neplatia lehoty podľa odsekov 6.1 až 6.14 a spoločnosť Danielson dohodne individuálne so zákazníkom jednotlivé termíny pre zaslanie korektúry a vyvzorovaného výrobku alebo naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku a lehoty pre ich odsúhlasenie zákazníkom.
7. Miesto dodania tovaru
7.1 Zákazník je povinný prevziať tovar (zákazkový textil alebo vykonané dielo) v prevádzke spoločnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, Žatec 438 01, ak nie je dohodnuté inak. Zákazník je povinný potvrdiť prevzatie tovaru písomne, a to spravidla podpisom a odtlačkom pečiatky, ak je zákazníkom používané, na dodacom liste.
7.2 Po Prahe môže byť so zákazníkom dohodnutá doprava tovaru spoločnosťou Danielson zdarma.
7.3 Po dohode so zákazníkom môže byť tovar zaslaný zákazníkovi prepravnou službou (PPL, DHL, Česká pošta), ktorú hradí zákazník podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti. Každý kartón s tovarom je označený identifikačným štítkom, podľa ktorého je možné prekontrolovať obsah zásielky. Podrobné údaje o zásielke sú uvedené v dodacom liste.
7.4 Ak nestanoví zákon inak, je zákazník povinný prevziať tovar. Prevzatie tovaru je zákazník povinný potvrdiť.
8. Nebezpečenstvo škody na veci
8.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka
 
a) prevzatím tovaru zákazníkom v prevádzke spoločnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, Žatec 438 01 alebo v inej prevádzke spoločnosti Danielson, ak sa spoločnosť Danielson a zákazník dohodli na prevzatí tovaru v inej prevádzke;
b) prevzatím tovaru zákazníkom na mieste určenom zákazníkom, ak je doprava tovaru vykonávaná spoločnosťou Danielson podľa odseku 7.2;
c) odovzdaním tovaru na prepravu, ak je zabezpečovaná prepravnou službou podľa odseku 7.3.
8.2 Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru podľa ods. 8.1 písm. a) alebo b), prechádza nebezpečenstvo škody na veci na zákazníka okamžikom vzniku jeho omeškania s prevzatím tovaru.
8.3 V prípade zmluvy o dielo zákazník podľa § 540 ods. 1 obchodného zákonníka nesie nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral k vykonaniu diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela. Textil odovzdaný zákazníkom k vykonaniu diela zostáva po celú dobu vo vlastníctve zákazníka a zákazník nesie po celú dobu nebezpečenstvo škody na ňom. Záväzok spoločnosti Danielson vykonať dielo a odovzdať ho zákazníkovi je splnený
 
a) převzetím tovar zákazníkom v prevádzke spoločnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, Žatec 438 01 alebo v inej prevádzke spoločnosti Danielson, ak sa spoločnosť Danielson a zákazník dohodli na prevzatí tovaru v inej prevádzke;
b) prevzatím tovaru zákazníkom na mieste určenom zákazníkom, ak je doprava tovaru vykonávaná spoločnosťou Danielson podľa odseku 7.2;
c) odovzdaním tovaru na prepravu, ak je zabezpečovaná prepravnou službou podľa odseku 7.3.
8.4 Po prevzatí tovaru je zákazník povinný dodržiavať pokyny výrobcu pre nakladanie s textilom (pranie, žehlenie apod.). O povinnosti dodržiavať pokyny výrobcu pre nakladanie s textilom je zákazník povinný poučiť osoby, ktorým tovar ďalej odovzdáva.
9. Rozmerová tolerancia a množstevné rozdiely
9.1 Pri dodaní zákazkového textilu (kúpna zmluva) alebo prevedenie potlače alebo aplikácie potlače na textil zákazníka(zmluva o dielo) je potrebné počítať so zrážanlivosťou a deformáciou u použitého textilného materiálu a používanej technológie tlače v rozmedzí +/- 5 % v osiach X a Y. Prípadné odchýlky v rozmedzí podľa vety prvej nepredstavujú porušenie povinností spoločnosti Danielson.
9.2 Z technologických dôvodov sa v prípade zmluvy o dielo (vykonanie potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil zákazníka) pripúšťa, aby u časti textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela došlo ku znehodnoteniu pri vykonávaní diela. O množstvo znehodnoteného textilu sa znižuje rozsah diela. Zákazník môže predísť zníženiu rozsahu diela tým, že poskytne spoločnosti Danielson množstvo textilu, ktoré je väčšie ako rozsah diela. O dodaní väčšieho množstva textilu sa zákazník musí so spoločnosťou Danielson dohodnúť.
9.3 Ak nepresiahne množstvo znehodnoteného textilu 1 % (slovami: jedno percento) z celkového počtu textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela,zákazníkovi nevzniká právo na úhradu ceny znehodnoteného textilu.
9.4 Ak presiahne množstvo znehodnoteného textilu 1 % (slovami: jedno percento) z celkového počtu textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela,společnosť Danielson uhradí zákazníkovi nadobúdaciu cenu tej časti znehodnoteného textilu, ktorá presahuje 1 % (slovami: jedno percento) z celkového počtu textilu odovzdaného zákazníkom k vykonaniu diela, najviacej však do ceny v čase a mieste obvyklej.
10. Povinnosť mlčanlivosti
10.1 Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiacich so spoločnosťou Danielson, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné (ďalej iba „dôverné informácie“).
10.2 Zákazník nesmie zneužiť dôverné informácie vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby.
10.3 Povinnosť mlčanlivosti zákazníka sa vzťahuje tiež na všetky údaje, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s internetovým obchodom a uživateľským účtom. Zákazník nesmie tretej osobe oznámiť alebo inak sprístupniť svoje heslo, užívateľské meno, štruktúru internetového obchodu alebo zdrojový kód alebo akékoľvek informácie v súvislosti s internetovým obchodom, najmä údaje potrebné pre prístup do svojho užívateľského účtu. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti dodržiaval tiež každý jeho zamestnanec, ktorý má svoje užívateľské meno a heslo a prístup k užívateľskému účtu.
11. Odpovědnost za vady
11.1 Spoločnosť Danielson zodpovedá za vady,
 
a) ktoré má tovar v okamžiku, kedy prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka alebo
b) ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe (záruka).
11.2 Zárukou sa rozumie zodpovednosť spoločnosti Danielson za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru (v záručnej dobe). Danielson poskytuje záruku za vady iba u textilu s tlačou alebo výšivkou, a to v dĺžke 6 (slovami: šiestich) mesiacov; tým nie je dotknutá záruka stanovená zákonom (napr. § 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov). Záruka sa vzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním. Na poškodenie spôsobené nadmerným alebo nevhodným používaním (napr. mechanické opotrebenie spôsobené nevhodným zachádzaním), zanedbaním starostlivosti o tovar (napr. zničenie potlače žehličkou) alebo poškodenie spôsobené vyššou mocou sa záruka nevzťahuje. Zákazník berie na vedomie, že tovar je nutné prať na 40oC a bez použitia agresívnych prísad pracieho prášku.
11.3 Spoločnosť Danielson nezodpovedá za vady, ktoré sú dôsledkom vlastností materiálu poskytnutého zákazníkom.
11.4 Spoločnosť Danielson nie je povinná kontrolovať vhodnosť textilu poskytnutého zákazníkom pre vykonanie potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlače na textil zákazníka a v prípade zistenia nevhodného textilu zákazníka na túto skutočnosť upozorniť. Ak spoločnosť Danielson upozorní zákazníka na nevhodnosť textilu, pričom táto nevhodnosť je prekážkou pre riadne vykonanie diela, je spoločnosť Danielson oprávnená vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby dodania vhodného textilu zákazníkom alebo obdržania písomného oznámenia zákazníka, že trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaného textilu. O dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje dodacia lehota. Spoločnosť Danielson má taktiež nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, kedy ich nevhodnosť bola zistená.
11.5 Zákazník je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti prezrieť prevzatý tovar najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho prevzatí a do troch pracovných dní po prevzatí tovaru oznámiť spoločnosti Danielson výskyt vád.
11.6 Ak je tovar dodaný s vadami alebo ak zodpovedá spoločnosť Danielson za výskyt vád v záručnej dobe, vzniká zákazníkovi odchylne od § 436 až § 441 obchodného zákonníka nárok na odstránenie vady. Odstránenie vady sa vykoná podľa voľby spoločnosti Danielson dodaním náhradného tovaru alebo vykonaním opravy. Ak nie je možné vykonať odstránenie vady, pretože nie je k dispozícii textil nutný k vykoaniu diela alebo nie je možné vykonať opravu, má zákazník právo na zľavu z ceny.
11.7 Zákazník nemôže u spoločnosti Danielson požadovať odstránenie vady tovaru, t.j. uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady, ak nepredloží vadný tovar, a to všetky kusy, u ktorých je vada reklamovaná.
11.8 Výskyt vady nemá vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť cenu podľa odseku 4.1 a náklady podľa ods. 4.2 písm. a) a b).
11.9 ak je zákazníkovi poskytnutý určitý počet kusov tovaru zo zľavou z dôvodu výskytu vady, nevzťahuje sa na tieto kusy zodpovdnosť spoločnosti Danielson za vady a, aby zákazník mohol uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady u ostatných kusov, musí súčasne s tovarom, u ktorého je reklamovaná vada, predložiť všetky kusy, na ktoré mu bola poskytnutá zľava, a to za účelom vylúčenia pochybností, či tu nie je reklamovaný tovar, na ktorý bola poskytnutá zľava.
12. Záverečné ustanovenia
12.1 Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Danielson o akejkoľvek prekážke, ktorá bráni splneniu jeho povinností.
12.2 Záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Danielson a zákazníkom sa riadi českým právom, a to najmä obchodným zákonníkom. Záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Danielson a zákazníkom sa neriadi obchodným zákoníkom, ak je zákazník spotrebiteľom. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou Danielson nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
12.3 Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom, ktorý je uvedený v záhlaví Podmienok. Podmienky sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti Danielson. Tieto Podmienky je oprávnená meniť alebo doplňovať iba spoločnosť Danielson, a to kedykoľvek. Zmenou obchodných podmienok sa nezasahuje do už uzatvorených zmlúv. Spoločnosť Danielson oznámi zmenu Podmienok upozornením na webových stránkach.